itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: báo cáo tài chính giữa niên độ