itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020