itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

ITA - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo đã phát hành văn bản thông báo số 05/TB-ITACO 24 để thông báo về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Văn bản này đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.