itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023

ITA - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 110/CV-TCKT-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 27/03/2023

Xem nội dung thông báo số 110/CV-TCKT-ITACO 23 tại đây.