itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

ITA - CBTT HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 111/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc công bố thông tin HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo thông báo này, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023 là ngày 28/04/2023 và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 27/03/2023.

Xem nội dung công bố thông tin số 111/TB-ITACO 23 tại đây.