itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

ITA - CBTT báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Vào ngày 16/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 114/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin văn số 182/CV-ITACO-23 ngày 16/03/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.