itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC PHẢN ĐỐI, KHÔNG CHẤP NHẬN QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HCM

ITA - CBTT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC PHẢN ĐỐI, KHÔNG CHẤP NHẬN QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HCM

Vào ngày 15/03/2023, Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo gửi thông báo số 113/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin công văn số 181/ CV-ITACO-23 giải trình về việc phản đối, không chấp nhận Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản.