itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch.

ITA - CBTT Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch.

Vào ngày 29/8/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có các văn bản số 165/TB-ITACO 23, 166/TB-ITACO 23 và 167/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch.