itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đại học Tân Tạo

ITA - CBTT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đại học Tân Tạo

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã phát đi thông báo số 06/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-ITACO 24, được ban hành vào ngày 01/02/2024. Theo nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức tại Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA.