itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

ITA - CBTT giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Vào ngày 31/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 117/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nội dung giải trình số liệu chênh lệch và các ý kiến của kiểm toán cần nhấn mạnh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Phía Nam.