itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / CBTT Công văn số 221/CV-ITACO-23 ngày 06/04/2023 Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

CBTT Công văn số 221/CV-ITACO-23 ngày 06/04/2023 Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 221/CV-ITACO-23 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Phản hồi văn bản số 316/SGDHCM-NY ngày 20/03/2023 và văn bản số 512/SGDHCM-NY ngày 30/03/2023 và Đề nghị đưa Cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.