itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ 01/04/2023

ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ 01/04/2023

Vào ngày 01/04/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 118/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin thay đổi nhân sự bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ 01/04/2023