itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT công văn 134/CV-ITACO-24 ban hành ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo Cáo Tài Chính và Báo Cáo Thường Niên năm 2023

ITA - CBTT công văn 134/CV-ITACO-24 ban hành ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo Cáo Tài Chính và Báo Cáo Thường Niên năm 2023

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 08/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 134/CV-ITACO-24 ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên năm 2023.