itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ

ITA - CBTT Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 129/TB-ITACO gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT công văn số 244/CV-TCKT-ITACO23 ngày 24/04/2023 Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 và văn bản số 666/SGDHCM-NY ngày 14/04/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.