itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ITA - CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 135/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đổng thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo thông qua ngày 28/04/2023.