itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT điều lệ và quy chế công ty đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ITA - CBTT điều lệ và quy chế công ty đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 134/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động về quản trị công ty đã sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.