itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ITA - CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 10/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-ITACO 24 ngày 04/03/2024 về việc gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.