itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT công văn 154/CV-ITACO-24 ngày 23/03/2024 về việc đề nghị UBCK NN và Sở GDCK TP.HCM cho phép tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023

ITA - CBTT công văn 154/CV-ITACO-24 ngày 23/03/2024 về việc đề nghị UBCK NN và Sở GDCK TP.HCM cho phép tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023

Ngày 23 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 12/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 154/CV-ITACO-24 ngày 23/03/2024 về việc xin cho phép tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.